Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Hanio s.r.o., IČO: 06066836, se sídlem Rebešovická 912/35a, 643 00, Brno - Chrlice (dále jako prodávající)

1. Práva z vadného plnění

 • 1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
  • 1.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • 1.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • 1.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 • 1.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  • 1.3.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • 1.3.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  • 1.3.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • 1.3.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
 • 1.4. Ustanovení uvedená v čl. 1.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 1.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • 1.6. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 • 1.1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • 1.8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené
 • 1.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  • 1.9.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 1.8 obchodních podmínek,
  • 1.9.2. se vada projeví opakovaně,
  • 1.9.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • 1.9.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • 1.10. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 1.9 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 • 1.11. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 • 1.12. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy
 • 1.13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
 • 1.14. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 1.13 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • 1.15. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • 1.16. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Rebešovická 912/35a, 643 00, Brno - Chrlice, telefonicky na čísle +420 732 503 826 či elektronickou poštou na adrese: reklamace@kabelecky.cz.
 • 1.11. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 • 1.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího jsou upraveny reklamačním řádem.

2. Způsob uplatnění reklamace

 • 2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • 2.3 V případě, že objevíte vadu výrobku v záruční lhůtě, neprodleně nás informujte na emailové adrese reklamace@kabelecky.cz a obratem Vám bude zaslán reklamační protokol k vyplnění.
 • 2.4 Kupující má právo na uplatnění reklamace u prodávajícího a provozovně prodávajícího osobně na adrese Hanio s.r.o., Rebešovická 912/35a, 643 00, Brno – Chrlice.
 • 2.5 Kupující má právo uplatnit reklamaci zasláním reklamovaného zboží doporučeně na adresu Hanio s.r.o., Rebešovická 912/35a, 643 00, Brno – Chrlice, a to prostřednictvím ČP, případně jiného kurýrního dopravce či prostřednictvím Zásilkovna.cz. Zboží zaslané k reklamaci na dobírku bude z naší strany odmítnuto a navráceno zpět odesílateli.
 • 2.6 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, nebo jiným věrohodným způsobem.
 • 2.7 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, který byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 • 3.1 Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.
 • 3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu, nebo jim pověřenou osobou.
 • 3.3 Prodávající poskytne záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
 • 3.4 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 • 3.5 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.
 • 3.6 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud kupující reklamuje zboží osobně na adrese provozovny prodávajícího, je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
 • 3.7 Po obdržení vadné věci je kupující informován emailem a to nejpozději do 48 hodin od obdržení vadné věci.
 • 3.8 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode den uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • 3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s uplatnění reklamace. Proplatit lze ale pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.
 • 3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží nebo její součásti, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

 • 4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
 • 4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • 4.1.2. je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškození zboží
 • 4.1.3 kdy vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užívání nebo vyplývá-li to z povahy věci
 • 4.1.4 kdy došlo k mechanickému poškození zboží
 • 4.1.5 vada vznikla špatným zacházením nebo zanedbáním peče o zboží
 • 4.1.6 vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu
 • 4.1.7 došlo k poškození v důsledku vyšší moci

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1 Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • 5.2 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

6. Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.1.2023

7. Shrnutí

Jak nejlépe postupovat v případě reklamace:

 • 1. Informovat nás emailem, že se na zakoupeném zboží projevila vada a že si jej přejete zaslat k reklamaci, případně nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 732 503 826.
 • 2. Vyčkat na odpověď a zaslání formuláře pro reklamaci zboží (odesílán do 24 hodin od obdržení vašeho emailu).
 • 3. Vyplnit formulář a řádně zabalené zboží zaslat na adresu provozovny prodávajícího (zpravidla je zákazníkům nabídnuta i možnost bezplatného zaslání zboží k reklamaci přes Zásilkovna.cz).
 • 4. Jakmile k nám zboží dorazí, je Vám zaslán informační email o přijetí zboží k reklamaci, ve kterém je uvedeno, jak bude ve Vaší reklamaci postupováno.
 • 5. Po vyřízení reklamace je zákazník kontaktován ohledně způsobu odeslání zboží a zboží je zákazníkovi odesláno zpět.