Reklamační řád

Práva z vadného plnění

 • 1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)
 • 1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 1.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 1.4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • 1.5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • 1.6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 • 1.7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruka na zakoupené zboží

 • 2.1. Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.
 • 2.2. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  • neodborným použitím zboží, nesprávnou údržbou
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy
  • záruka se také nevztahuje na výrobky, u kterých vypršela záruční lhůta.
 • 2.3. V případě, že objevíte vadu výrobku v záruční lhůtě, informujte nás neprodleně na emailové adrese reklamace@kabelecky.cz a zašlete výrobek zpět s kopií faktury, popisem vady, případně s Vaším návrhem řešení na adresu prodávajícího: Hanio.s.r.o., Jánošíkova 14, 643 00 Brno - Chrlice
 • 2.4. Náklady spojené s dopravou zboží prodávajícímu vám budou proplaceny za splnění těchto podmínek:
  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným používáním, mechanickým poškozením apod.),
  • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
 • 2.5. Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Reklamace přepravních služeb

 • 3.1. Před odesláním zboží stav každého kusu kontrolujeme a zboží je přepravci předáváno pečlivě zabalené. I přes tuto péči se však může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená a proto poštupujte dle níže uvedených bodů. 
  • zásilku je třeba před jejím převzetím od přepravce zkontrolovat
  • v případě poškození zásilku nepřebírat, ale přímo s přepravcem Intime, Česká pošta sepsat protokol o škodě.
  • v případě osobního odběru zboží na výdejních místě Zásilkovna.cz a Uloženka.cz lze na výdejních místech reklamovat pouze poškození zásilky. Ostatní případy - vadné zboží, jiný typ zboží atd. reklamujte vždy u prodávajícího.
 • 3.2. O poškození zásilky byste nás měli co nejdříve informovat na emailové adrese reklamace@kabelecky.cz. V žádném případě nepřebírejte poškozenou zásilku od přepravce a neposílejte ji nám, jelikož v tomto případě by nám přepravce odmítl reklamaci uznat.

Reklamační řád

 • 4.1. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete produkt na adresu - "Hanio.s.r.o., Rebešovická 912/35a, 64300 Brno - Chrlice". Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Druhá možnost jak nám reklamované zboží doručit, je osobně na adrese naší provozovny. Při teté variantě nás prosím dopředu opět kontaktujte.

 • Ihned po uplatnění reklmace obdržíte reklamační protokol, který musí být přiložen u reklamovaného zboží.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Buďte v obraze, sledujte nás na Facebooku

Podívejte se na náš facebook

Hlídejte si tajné slevy a akce

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.